Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বয়স্ক ভাতাভোগীর তালিকা

৩নং রেমাক্রীপ্রাংসা ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতাভোগীদের তালিকা

 

ক্রঃনং

ওয়ার্ড

বহি নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতা/স্বামীর নাম

পাড়ার নাম

হিসাব নং

০১

০১

৮৫১

থাংনল বম

পি-খুপতির বম

সুনসং পাড়া

৭২২

০২

০১

৮৫২

বোয়ালমেন বম

স্বাঃ পিয়ারদিং বম

সুনসং পাড়া

২৪৭

০৩

০১

৮০৩

জিংহই বম

স্বাঃ রোয়ালথান বম

সুনসং পাড়া

২৩২

০৪

০১

১৮১

সাপনুয়াই বম

পি-পুনকিম বম

সুনসং পাড়া

২৩১

০৫

০১

১৮৩

থাংনিন বম

পি-টুয়ানকুয়াল বম

সুনসং পাড়া

২৩০

০৬

০১

১৮৪

লিয়ানথাম বম

পি-লাইপং বম

সুনসং পাড়া

২৪৬

০৭

০১

১৮৫

থিয়ারমেন বম

স্বাঃ সামতুং বম

সুনসং পাড়া

৭৪০

০৮

০১

১৮৬

দাওসুম বম

স্বাঃ রেমকুয়াল বম

সুনসং পাড়া

৩২০

০৯

০১

১৮৮

সিমথন বম

স্বাঃ রোয়াতি≠ং বম

দার্জিলিং পাড়া

৭১৪

১০

০১

১৮৯

সিয়ামপিয়ার বম

স্বাঃ দিরতিং বম

সুনসং পাড়া

৭২৩

১১

০১

৩৭১

মেনসন মুরুং

পি-লাইবু মুরুং

সিংচন পাড়া

৩৭১

১২

০১

১০৭৯

তোয়ারলিন বম

পি- রেতিলং বম

সুনসং পাড়া

৩২১

১৩

০১

৪৪৫

সাংপাউ মুরুং

স্বাঃ লুমে মুরুং

সুনসং পাড়া

৮৫৫

১৪

০১

৫১৯

কিতে খুমী

পি-বাইতে খুমী

সুনসং পাড়া

৮১৮

১৫

০১

৫২০

মংফোয়াইচিং মার্মা

পি-ক্যহ্লাউ মার্মা

জাদিকই পাড়া

৭১৬

১৬

০১

৫২১

লুইয়ো খুমী

স্বাঃ রাইএ খুমী

সুনসং পাড়া

৮৫৬

১৭

০১

৫৯২

সিংতাং মুরুং

পি-পাইরিং মুরুং

সুনসংপাড়া

৭১৭

১৮

০১

৬৪১

ফিয়ারদিং বম

স্বাঃ থংসিম বম

সুনসং পাড়া

২৪৫

১৯

০১

৭১৭

সিমকোয়াল বম

পি-লিয়াননিয়ান বম

দার্জিলিং পাড়া

৮৪৮

২০

০১

৭৪৮

লালথাংলিয়ান বম

পি-চিংবত বম

সুনসং পাড়া

২৩৩

২১

০১

১০৭৫

জুংঙেন বম

স্বাঃ দাকতন বম

জাদিফাই

৭১২

২২

০১

৯২০

চমনল বম

পি-তিনদৌ বম

জাদিকই পাড়া

৭১৫

২৩

০১

৯২১

খেনবই বম

স্বাঃ দংআলহ বম

সুনসং পাড়া

২২৮

২৪

০১

১০১৮

রেংএ মুরুং

পি- মাংখাই মুরুং

সুনসং পাড়া

৭১৩

২৫

০১

১০১৯

মুপের মুরুং

স্বাঃ মেনতিং মুরুং

সুনসং পাড়া

৩১৯

২৬

০১

১০২১

সিংচং মুরুং

পি-সেনথন মুরুং

কওক্রাডং

৭২৪

২৭

০১

১০৭৬

লালসিম বম

পি-রামনুয়াইসুম বম

জাদিফাই

৭২০

২৮

০১

১০৭৭

জুংতেলম বম

স্বাঃ চমনল বম

জাদিফাই

৩২২

২৯

০১

১০৮৮

মাংখাই মুরুং

পি- রেংএ মুরুং

এমটিএম

৭২১

 

 

ক্রঃনং

ওয়ার্ড

বহি নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতা/স্বামীর নাম

পাড়ার নাম

হিসাব নং

০১

০২

৮৫৩

চুয়াইলাইখুপ বম

পি-রিয়াংআল বম

থিনদলতে পাড়া

৩০০

০২

০২

৮৫৪

সানথিন বম

স্বাঃ তিয়ারতিং বম

থিনদলতে পাড়

৩০১

০৩

০২

৮০৪

পাননিয়ার বম

পি- নিয়াংচেও বম

থিনদলতে পাড়

৭৩৪

০৪

০২

৭৭১

থনলৌ বম

পি- থানদির বম

থিনদলতে পাড়

৩০৬

০৫

০২

১৯১

জুংতেম বম

স্বাঃ চুয়াননিয়ার বম

থিনদলতে পাড়া

৮৫৪

০৬

০২

৩২৫

নুনপিয়ার বম

স্বাঃ সমকিল বম

থিনদলতে পাড়

৮৬৭

০৭

০২

৪৪৩

কাপসিম বম

পি-নেইজোয়াল বম

থিনদলতে পাড়া

৩১৭

০৮

০২

৫২৩

ফুংনিযার বম

পি-তিংখার বম

থিনদলতে পাড়া

৮১৭

০৯

০২

৫৯৩

জাওদির বম

পি-সুনসং বম

থিনদলতে পাড়া

৩০৫

১০

০২

৬৪৩

পামবিল বম

পি-থাংজালৌ বম

থিনদলতে পাড়

৩০৩

১১

০২

৭১৮

হামলিয়ান বম

পি-সুনসং বম

থিনদলতে পাড়া

৩১৮

১২

০২

৮৬০

নেইতিং বম

স্বাঃ চমনিন বম

থিনদলতে পাড়া

৭৩৭

১৩

০২

৯২২

জোয়ামথাং বম

পি-নিয়াংচেও বম

থিনদলতে পাড়া

৩০২

 

ক্রঃনং

ওয়ার্ড

বহি নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতা/স্বামীর নাম

পাড়ার নাম

হিসাব নং

০৩

৮৫৫

তি্লংলেই বম

পি-তিয়ারখুপ বম

থাইক্ষ্যং পাড়া

২৬৭

০৩

৮৫৬

সিমঙেন বম

স্বাঃ থংলুন বম

থাইক্ষ্যং পাড়া

২৩৪

০৩

৮০৫

থোয়ামকিমবম

স্বাঃ তকতিং বম

থাইক্ষ্যং পাড়া

২৭৫

০৩

১৯৪

টাংটিয়াল বম

পি- সাপতিং বম

থাইক্ষ্যং পাড়া

৩১৫

০৩

১৯৫

পাইজাউ মার্মা

পি- উহ্লাচিং মার্মা

হ্লাচিং পাড়া

২৮২

০৩

১৯৬

তোয়ারমেন বম

স্বাঃ সাংসিম বম

থাইক্ষ্যং পাড়া

২৮৫

০৩

১৯৮

রেমকিম বম

স্বাঃ সুনতক বম

থাইক্ষ্যং পাড়া

২৭২

০৩

১৯৯

ওয়াইসাং মার্মা

স্বাঃ ক্যঅংপ্রু মার্মা

হ্লাচিং পাড়া

৩১৩

০৩

২০০

অংজাতি ত্রিপুরা

স্বাঃ জগতন ত্রিপুরা

জগতন পাড়া

৭৪১

১০

০৩

১১৩০

সানসোয়াল  বম

পি- রেংখুপ বম

থাইক্ষ্যং পাড়া

৮৩৯

১১

০৩

২৬১

চমতির বম

পি- সাংকাই বম

থাইক্ষ্যং পাড়া

৮৩৮

১২

০৩

৩৭০

খ্যাচিং মার্মা

স্বাঃ ক্যঅংপ্রু মার্মা

হ্লাচিং পাড়া

৩১২

১৩

০৩

৯৭২

উহ্লাচিং মার্মা

পি-দংচিং মার্মা

হ্লাচিং পাড়া

৩১৪

১৪

০৩

৪৫৪

রোমেন বম

স্বাঃ সাংকুয়াল বম

থাইক্ষ্যং পাড়া

৩১১

১৫

০৩

৫২৫

কোয়ালচেও বম

পি-দারখুপ বম

থাইক্ষ্যং পাড়া

৩০৭

১৬

০৩

৫২৬

থংতির বম

পি- সাংদির বম

থাইক্ষ্যং পাড়া

২৭৪

১৭

০৩

৫২৭

হামকিল বম

স্বাঃ সাংতির বম

থাইক্ষ্যং পাড়া

২৭৮

১৮

০৩

৯৭৩

জারেম বম

পি- সাংসিম বম

থাইক্ষ্যং পাড়া

২৭৬

১৯

০৩

৬৪৫

ফেনসিম বম

স্বাঃ থনখুপ বম

থাইক্ষ্যং পাড়া

২৮১

২০

০৩

৬৪৪

প্রেনতাক মুরুং

পি-কানজিং মুরুং

থাইক্ষ্যং পাড়া

২৭৭

২১

০৩

৭২০

চমতিং বম

স্বাঃ সিয়ামবিল বম

থাইক্ষ্যং পাড়া

৩১৬

২২

০৩

২৬৬

কিপবিল বম

পি-জৌসাং বম

থাইক্ষ্যং পাড়া

৭২৮

২৩

০৩

৯২৩

কাইনাং খুমী

পি-থংলু খুমী

থাইক্ষ্যং পাড়া

২৮০

২৪

০৩

৯২৪

থুসাচিং মার্মা

স্বাঃ মংনাই মার্মা

হ্লাচিং পাড়া

২৭০

২৫

০৩

১০২০

পিয়ারতিং বম

স্বাঃ কোয়ালচেও বম

থাইক্ষ্যং পাড়া

২৭৯

২৬

০৩

১০৭৮

রুংলেং মুরুং

স্বাঃ প্রেনথাক মুরুং

থাইক্ষ্যং পাড়া

৩৩৫

২৭

০৩

১১২৯

চিঠিরাম ত্রিপুরা

পি-আখিরাম ত্রিপুরা

জগতন পাড়া

৮১১

 

 

ক্রঃনং

ওয়ার্ড

বহি নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতা/স্বামীর নাম

পাড়ার নাম

হিসাব নং

০৪

৮৫৭

সিমলিন বম

পি-সানদির বম

সালৌপি পাড়া

৩০৮

০৪

৮৫৮

জাওহকিম বম

পি- রামনিন বম

সালৌপি পাড়া

৭৩১

০৪

১১২৮

সমকিম বম

স্বাঃদংখুপ বম

সালোপি পাড়া

৮১৩

০৪

৯২৫

সুনপেন বম

স্বাঃ রমনিন বম

সালৌপি পাড়া

৭৩০

০৪

১১২৭

সিয়ামকিম বম

পি-লালনিয়ার বম

সালোপি পাড়া

৮০৯

০৪

২০৫

জিংবিল বম

স্বাঃ কোয়াচেও বম

সালৌপি পাড়া

৭৩৬

০৪

২০৬

তুলঙেল বম

স্বাঃ জাথম বম

সালৌপি পাড়া

৭৭৫

০৪

২০৭

তলতিং বম

স্বাঃ তকআল বম

সালৌপি পাড়া

৭৩৩

০৪

২০৮

চুয়ানতিং বম

স্বাঃ সাংতিং বম

সালৌপি পাড়া

৮০৪

১০

০৪

২০৯

রোয়ালজিং বম

স্বাঃ মংচৌলো বম

সালৌপি পাড়া

৭২৫

১১

০৪

৪৩৯

সিয়ামনিয়ার বম

স্বাঃসিয়ামকিম বম

সালৌপি পাড়া

৭৩৫

১২

০৪

৪৪০

খারখুপ বম

পি-জুংবিল বম

সালৌপি পাড়া

৮০৫

১৩

০৪

৫২৮

রিয়াংসিম বম

পি-সাপআল বম

সালৌপি পাড়া

৭২৯

১৪

০৪

৫৩০

পারঙেন বম

স্বাঃ রেমসাং বম

সালৌপিপাড়া

৭৩৪

১৫

০৪

৬৪৬

লাললিয়ানতাং বম

পি- লাইবিল বম

সালৌপি পাড়া

৭২৭

১৬

০৪

৭২৬

দুংখুপ বম

পি- সানদির বম

সালৌপি পাড়া

৭৩২

 

ক্রঃনং

ওয়ার্ড

বহি নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতা/স্বামীর নাম

পাড়ার নাম

হিসাব নং

০৫

৮০৯

পাকতিং বম

পি- থাংলিয়ান বম

চাইক্ষ্যং পাড়া

২৪২

০৫

৭৪৯

দংফেন বম

স্বাঃ দাওসিম বম

চাইক্ষ্যং পাড়া

২৩৭

০৫

১১২৪

রোয়ালতক বম

পি-সিমথন বম

চাইক্ষ্যং পাড়া

৭৭৪

০৫

২১৪

কিমথন বম

পি-  নেইচি বম

চাইক্ষ্যং পাড়া

২৩৬

০৫

২১৭

দারকিম বম

স্বাঃ লালথার বম

চাইক্ষ্যং পাড়া

৭৪৪

০৫

১১৪০

সাপতে্লম বম

স্বাঃ জুয়ামসাং বম

চাইক্ষ্যং পাড়া

৮৬২

০৫

১১৪১

ঙেনতি্লং বম

স্বা-জিংতোয়ার বম

চাইক্ষ্যং পাড়া

৮৬৩

০৫

৪৩৮

নিয়ামসিম বম

স্বাঃ থনলৌ বম

চাইক্ষ্যং পাড়া

৮৩২

০৫

৪৫৫

থংরেম বম

পি-চেওলেই বম

তামলৌ পাড়া

২৪০

১০

০৫

৪৫৬

তিয়ারলেই বম

পি-রাংলম বম

চাইক্ষ্যং পাড়া

৮০৩

১১

০৫

৫৩১

জুংসিম বম

স্বাঃ পুনচি বম

চাইক্ষ্যং পাড়া

২৩৯

১২

০৫

৫৩২

দৌখুপ বম

পি- জুমকোয়াল বম

চাইক্ষ্যং পাড়া

২৩৮

১৩

০৫

৫৪৫

নিয়ামবিল বম

পি-চালতির বম

চাইক্ষ্যং পাড়া

৮৩

১৪

০৫

১১২৫

সমখুপ বম

পি-জালেইকুয়াল

চাইক্ষ্যং পাড়া

৭৯৯

১৫

০৫

৬৭৫

কিলথোয়াম বম

স্বাঃ কাপজোয়াল

চাইক্ষ্যং পাড়া

৩১০

১৬

০৫

৬৮১

সাংসিয়াম বম

পি-সেমতোয়ার বম

চাইক্ষ্যং পাড়া

৩০৯

১৭

০৫

৬৮২

জোয়ামদাও বম

পি-সোয়াকথাং বম

চাইক্ষ্যং পাড়া

২৪৩

১৮

০৫

৭১৯

কাপকিল বম

পি-ঙাইথাং বম

চাইক্ষ্যং পাড়া

২৩৫

১৯

০৫

১১২৬

জৌথাং বম

পি-দৌতি্লরহ বম

চাইক্ষ্যং পাড়া

৭৭৬

২০

০৫

৯২৬

পুনচি বম

পি-সান নর বম

চাইক্ষ্যং পাড়া

২৪১

 

 

ক্রঃনং

ওয়ার্ড

বহি নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতা/স্বামীর নাম

পাড়ার নাম

হিসাব নং

০৬

৮৬১

লালচইময় বম

পি- তিনকোয়াল বম

তামলৌ পাড়া

২২৬

০৬

৮৬২

জুনকিল বম

স্বাঃ তেইতোয়ার বম

তামলৌ পাড়া

২৬৪

০৬

২২০

দারসেন বম

স্বাঃ পাকনিন বম

বাকলাই পাড়া

৩৩৬

০৬

২২১

দৌসেন বম

পি- পিংকিয়ার বম

তামলৌ পাড়া

৭৩৯

০৬

১০৮২

রাওমেন বম

স্বাঃ কিপবিল বম

বাকলাই পাড়া

২২৫

০৬

২২৩

তোয়াহসিম বম

স্বাঃ তোয়াংখুপ বম

তামলৌ পাড়া

৩৪২

০৬

২২৪

সেমহই বম

স্বাঃ জুয়ামনিয়া বম

তামলৌ পাড়া

২৬৬

০৬

২২৫

চমতিং বম

স্বাঃ জুমআল বম

তামলৌ পাড়া

২২৭

০৬

২২৬

থংলিয়ান বম

পি-সিয়ামকুয়াল বম

বাকলাই পাড়া

২৬৮

১০

০৬

২২৭

রিয়াংখাল বম

পি- নেইজুয়াল বম

বাকলাই পাড়া

২২৩

১১

০৬

৩২৬

জোয়ামতির বম

পি- থানচিওয়া বম

তামলৌ পাড়া

৮০২

১২

০৬

৩৩৮

হরিশচন্দ্র ত্রিপুরা

পি-সাদিজন ত্রিপুরা

বাকলাই পাড়া

৩৩৯

১৩

০৬

৪৩৭

ভেনতির বম

স্বাঃ লালজৌময় বম

বাকলাই পাড়া

২২৪

১৪

০৬

৫৩৩

তেইতোয়ার বম

পি-চালখুপ বম

তামলৌ পাড়া

৩৪১

১৫

০৬

৫৩৪

লালসাংজুয়াম বম

পি-চালতির বম

তামলৌ পাড়া

২৪৪

১৬

০৬

৫৩৫

চমতিং বম

পি-রেমখুপ বম

তামলৌ পাড়া

২৬৩

১৭

০৬

৬৪৮

সমতিং বম

স্বাঃ মুনআলহ বম

তামলৌ পাড়া

৮৬৬

১৮

০৬

১০৮০

রিয়াংতোয়ার বম

পি- চেওখুপ বম

তামলৌ পাড়া

২২৯

১৯

০৬

৭২৪

সাংকোয়াল বম

পি-রিয়াংবিল বম

আমতলী পাড়া

৩৪০

২০

০৬

৯২৭

কাপলিয়ান বম

পি-তোয়াংখুপ বম

তামলৌ পাড়া

২৬২

২১

০৬

১০২২

রিয়াংনিয়ার বম

পি- সনচেও বম

তামলৌ পাড়া

২৬৫

 

ক্রঃনং

ওয়ার্ড

বহি নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতা/স্বামীর নাম

পাড়ার নাম

হিঃ নং

০৭

৮৬৩

লংক্রাত মুরুং

পি- লাংপুন মুরুং

মেনরন পাড়া

৩২৮

০৭

৮৬৪

রুংথেরুং ত্রিপুরা

স্বাঃ অশিজন ত্রিপুরা

কিস্ত পাড়া

২৫৫

০৭

৮২৭

মেনপাই মুরুং

পি- রাংনি মুরুং

মেনরন পাড়া

২৬০

০৭

৮০৬

বলরাং ত্রিপুরা

পি- হানাজন ত্রিপুরা

বিশাই পাড়া

২৫০

০৭

৭৭২

থাইংপ্রুহা ত্রিপুরা

পি-কাঁচেহা ত্রিপুরা

জনেরাং পাড়া

২৯৩

০৭

৭৬৩

পিয়ারপাও মুরুং

পি- লাংরিং মুরুং

মেনরন পাড়া

৩৩৮

০৭

১১২১

ধনজয় ত্রিপুরা

পি-মাইথারাই ত্রিপুরা

কিস্ত পাড়া

৭৮৬

০৭

২৩২

জমিতি ত্রিপুরা

স্বাঃ জনেরাং ত্রিপুরা

জনেরাং পাড়া

২৯৫

০৭

২৩৩

সজরাং ত্রিপুরা

পি- নতিন্দ্র ত্রিপুরা

জনেরাং পাড়া

২৫৩

১০

০৭

১১১৮

দলখিমা ত্রিপুরা

স্বাঃ বাদুরাই ত্রিপুরা

কিস্ত পাড়া

৭৮০

১১

০৭

২৩৫

রুমাতি ত্রিপুরা

স্বাঃ বিশাই ত্রিপুরা

বিশাই পাড়া

৭২৬

১২

০৭

২৬৭

ঐলিক মুরুং

স্বাঃ সিংরাও মুরুং

মেনরই পাড়া

২৫১

১৩

০৭

৪৩৬

নিতিরুং ত্রিপুরা

স্বাঃ উপেন্দ্র ত্রিপুরা

বিশাই পাড়া

৩৩৭

১৪

০৭

১১১৯

উকিলা ত্রিপুরা

পি-গুরাচান ত্রিপুরা

জনেরাং পাড়া

৭৭৩

১৫

০৭

৫৩৭

সত্যরাং ত্রিপুরা

পি- নথিরাং ত্রিপুরা

জনেরাং পাড়া

২৬১

১৬

০৭

৫৩৮

দিরপাও মুরুং

স্বাঃ রু্পুং মুরুং

লেংপুং পাড়া

২৯৪

১৭

০৭

৬৪৯

হাঁমতি ত্রিপুরা

স্বাঃ ভাগ্যমনি ত্রিপুরা

কিস্ত পাড়া

৩৩০

১৮

০৭

৬৭১

খরচং মুরুং

পি- মেনকেও মুরুং

ফাইনায় পাড়া

২৫৮

১৯

০৭

৭২১

মেনলে মুরুং

পি- কাননি মুরুং

লেংপুং পাড়া

২৯০

২০

০৭

১১২০

সৈত্যতি ত্রিপুরা

স্বাঃ সাদিরাম ত্রিপুরা

জনেরাং পাড়া

৭৮৪

২১

০৭

২২৮

রেনরই মুরুং

পি- রেইংথি মুরুং

লেংপুং পাড়া

২৭৩

২২

০৭

৯২৮

তুলারাং ত্রিপুরা

পি- রামনি ত্রিপুরা

কিস্ত পাড়া

৩২৯

২৩

০৭

৯২৯

খলাতি ত্রিপুরা

স্বাঃ সুকুমার ত্রিপুরা

কিস্ত পাড়া

২৫৯

২৪

০৭

১০২৩

ভাগ্যমনি ত্রিপুরা

পি-মাইথাইরাই ত্রি.

কিস্ত পাড়া

২৯২

২৫

০৭

১০২৪

মেনয়েং মুরুং

পি- কলাই মুরুং

ফাইনং পাড়া

২৫৭

২৬

০৭

১১২২

সুকুমার ত্রিপুরা

পি-মাইথাইরায় ত্রি.

কিস্ত পাড়া

৮১৯

২৭

০৭

১১২৩

বাসারাং ত্রিপুরা

পি-রতিরাং ত্রিপুরা

জনেরাং পাড়া

৮১২

 

 

ক্রঃনং

ওয়ার্ড

বহি নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতা/স্বামীর নাম

পাড়ার নাম

হিঃনং

০৮

৮৬৫

মালিচন্দ্র ত্রিপুরা

পি-আশাজন ত্রিপুরা

অনারাং পাড়া

২৬৯

০৮

৮৬৬

উরকান মুরুং

স্বাঃ নঙংক্লাং মুরুং

মেনান পাড়া

২৯১

০৮

৮০৭

অজারাং ত্রিপুরা

পি- দানাগ্রী ত্রিপুরা

দানাগ্রী পাড়া

২১৮

০৮

৮১০

ধমিনিক ত্রিপুরা

পি- নগন্দ্র ত্রিপুরা

লহ পাড়া

২৪৮

০৮

৭৬৪

লবানি ত্রিপুরা

স্বাঃ নবীচন্দ্র ত্রিপুরা

লহ পাড়া

২৯৮

০৮

২৩৬

কিংয় খুমী

পি- মেনলাং খুমী

থিনসেন পাড়া

২৮৪

০৮

২৩৭

সিনরুই মুরুং

স্বাঃ কলাই মুরুং

চিংলক পাড়া

২৮৯

০৮

২৬২

কানাগ ত্রিপুরা

পি- রামদু ত্রিপুরা

অনারাং পাড়া

৭৪২

০৮

১১১৫

সাজেরুং ত্রিপুরা

স্বাঃ অনারাম ত্রিপুরা

অনারাং পাড়া

৭৬০

১০

০৮

৩২৭

লতাবি ত্রিপুরা

স্বাঃ জনতন ত্রিপুরা

অনারাং পাড়া

৭১৮

১১

০৮

৩২৮

হাঁসাতি ত্রিপুরা

স্বাঃ গংপ্রু ত্রিপুরা

অনারাং পাড়া

২১৯

১২

০৮

৩৩৯

রশিচন্দ্র ত্রিপুরা

পি- জমাতালি ত্রি.

অনারাং পাড়া

২২২

১৩

০৮

১১১৪

মঙ্গলিয়া ত্রিপুরা

পি-হাঁসয়া ত্রিপুরা

লহ পাড়া

৭৮৫

১৪

০৮

৩৬৪

যুদিষ্টি ত্রিপুরা

পি- কাশিহা ত্রিপুরা

অনারাং পাড়া

২৭১

১৫

০৮

৪৩৪

কারুতি ত্রিপুরা

স্বাঃ মেনরাং ত্রিপুরা

দানাগ্রী পাড়া

২৮৮

১৬

০৮

৪৩৫

বিদ্যামনি ত্রিপুরা

পি- হাঁকুরাং ত্রিপুরা

লহ পাড়া

৮০০

১৭

০৮

৫৪০

চুরাং ত্রিপুরা

পি- হাঁকুরাং ত্রিপুরা

লহ পাড়া

২৫২

১৮

০৮

৫৪১

তঁস্মাইতি ত্রিপুরা

স্বাঃ জমারাং ত্রিপুরা

লহ পাড়া

৮৪১

১৯

০৮

৭২২

নাকোসা ত্রিপুরা

পি- বথিরাং ত্রিপুরা

বথিরাং পাড়া

২৮৭

২০

০৮

৭৪৭

মাইথারাই ত্রিপুরা

পি- জগৎচন্দ্র ত্রিপুরা

অনারাং পাড়া

২৯৭

২১

০৮

১১১৩

মেঅং খুমী

পি- সেকচা খুমী

মুইঅং পাড়া

৭৬৮

২২

০৮

৩২৯

কাশিরুং ত্রিপুরা

স্বাঃ মনিচন্দ্র ত্রিপুরা

অনারাং পাড়া

৭১৯

২৩

০৮

৬৫০

মাংঅং খুমী

স্বাঃ ডুইঅং খুমী

মুইঅং পাড়া

২৮৩

২৪

০৮

৬৫১

গবিষণ ত্রিপুরা

পি- হাঁকুরাং ত্রিপুরা

লহ পাড়া

২৮৬

২৫

০৮

৯৩০

সৈত্যরাং ত্রিপুরা

পি- হাকুরাং ত্রিপুরা

লহ পাড়া

২৯৬

২৬

০৮

৯৩১

সংলেই মুরুং

স্বাঃ নিশি মুরুং

নিশি পাড়া

২২০

২৭

০৮

১০২৫

মেরুচন্দ্র ত্রিপুরা

পি- জর্মনি ত্রিপুরা

দানাগ্রী পাড়া

৩৫১

২৮

০৮

১০২৬

অমারাং ত্রিপুরা

পি- হাঁকুরাং ত্রিপুরা

লহ পাড়া

২২১

২৯

০৮

১০২৭

নোথাহা ত্রিপুরা

পি- বাসিরাং ত্রিপুরা

ম্রক্ষ্যং পাড়া

২৪৯

৩০

০৮

১১১৬

কাইমেন মুরুং

পি-আহাউ মুরুং

মেনপা পাড়া

৮২১

৩১

০৮

১১১৭

তনকুং মুরুং

পি-চংলক মুরুং

চিংলক পাড়া

৮১৪

৩২

০৮

১১১২

ব্যথুই মুরুং

পি-কাওয়া মুরুং

চিংলক পাড়া

৭৬২

 

ক্রঃনং

ওয়ার্ড

বহি নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতা/স্বামীর নাম

পাড়ার নাম

হিঃ নং

০৯

৮৬৭

সুরিমিঞা ত্রিপুরা

পি- রুংগজন ত্রিপুরা

তিলচন্দ্র পাড়া

৮৪৭

০৯

৮৬৮

বালাতি ত্রিপুরা

স্বাঃ বিদ্যারাং ত্রিপুরা

বাশিরাং পাড়া

৩২৫

০৯

৮০৮

ক্রাতপুং মুরুং

পি- সিনতং মুরুং

কালেহা পাড়া

৩৪৪

০৯

১১০৬

ইস্পতি ত্রিপুরা

স্বাঃ গবিন্দ্র ত্রিপুরা

গবিন্দ্র পাড়া

৭৭৯

০৯

১৯৩

হামাইতি ত্রিপুরা

স্বাঃ জগচন্দ্র ত্রিপুরা

বাশিরাং পাড়া

২৫৪

০৯

১১০৪

গবিন্দ্র ত্রিপুরা

পি-বজুমপা ত্রিপুরা

গবিন্দ্র পাড়া

৭৯২

০৯

৩২৩

রামদ ত্রিপুরা

পি- হালিরাং ত্রিপুরা

হাঁস্তরাং পাড়া

৩৪৩

০৯

৩২৪

নুরুমিয়া ত্রিপুরা

পি- রুংগজন ত্রিপুরা

তিলচন্দ্র পাড়া

৩৪৮

০৯

৩৪০

সতনি ত্রিপুরা

স্বাঃ কালাইহা ত্রিপুরা

ম্রক্ষ্যং পাড়া

৩৪৭

১০

০৯

৩৪২

রাংসিং ত্রিপুরা

পি- রাজেন্দ্র ত্রিপুরা

বাশিরাং পাড়া

৩০৪

১১

০৯

৩৪৩

হাঁতনী ত্রিপুরা

স্বাঃ তিলচন্দ্র ত্রপুরা

তিলচন্দ্র পাড়া

৩৪৯

১২

০৯

১১০৮

সতিচন্দ্র ত্রিপুরা

পি-আলখি ত্রিপুরা

কালেহা পাড়া

৭৬৪

১৩

০৯

৩৬৩

কেস্মরাং ত্রিপুরা

পি- চন্দাহা ত্রিপুরা

বাশিরাং পাড়া

৩২৭

১৪

০৯

৪৪৬

সাধনী ত্রিপুরা

স্বাঃ পেরহা ত্রিপুরা

তিলচন্দ্র পাড়া

৩৩৩

১৫

০৯

৪৫৭

রামবাবু ত্রিপুরা

পি- জগৎচন্দ্র ত্রিপুরা

গবিন্দ পাড়া

৩৩১

১৬

০৯

৫৪২

বিদ্যারাং ত্রিপুরা

পি- গুনিসিয়া ত্রিপুরা

বাশিরাং পাড়া

৩৫০

১৭

০৯

১১১০

রাজেন্দ্র ত্রিপুরা

পি-বৈসু ত্রিপুরা

বাশিরাং পাড়া

৭৬৯

১৮

০৯

৫৪৪

আলংতি ত্রিপুরা

স্বাঃ খেমাজন ত্রিপুরা

রাংগিহা পাড়া

৩৪৫

১৯

০৯

১১০৯

হামসহা ত্রিপুরা

পি-বিদ্যারাম ত্রিপুরা

বাশিরাং পাড়া

৭৬১

২০

০৯

৬৫২

জর্মতি ত্রিপুরা

স্বাঃ আনিক্যা ত্রিপুরা

বাশিরাং পাড়া

৩৩২

২১

০৯

৭২৩

হাঁনারুং ত্রিপুরা

স্বাঃ মধুচন্দ্র ত্রিপুরা

বাশিরাং পাড়া

৩২৬

২২

০৯

৯৩২

সজরাং ত্রিপুরা

পি-শিরমত ত্রিপুরা

বাশিরাং পাড়া

৩৩৪

২৩

০৯

১০৮৯

ফমাতি ত্রিপুরা

স্বাঃ কালিরাং ত্রিপুরা

বাসিরাংপাড়া

৩২৪

২৪

০৯

১১০৫

থানারাং ত্রিপুরা

পি-গুংগারাং ত্রিপুরা

থানারাং পাড়া

৭৯০

২৫

০৯

১০২৯

বথেরুং ত্রিপুরা

স্বাঃ অজুৃন ত্রিপুরা

বাসিরাং পাড়া

৩২৩

২৬

০৯

১০৩০

মেম্প্য মুরুং

পি- সিংতন মুরুং

কালেহা পাড়া

৩৪৫

২৭

০৯

১১০৭

হাঁস্তরাং ত্রিপুরা

পি-রাঙ্গিয়া ত্রিপুরা

রাংগিহা  পাড়া

৭৯১

২৮

০৯

১১১১

অর্জুন ত্রিপুরা

পি-কাঁশি ত্রিপুরা

বাসিরাং পাড়া

৮১০